ติดต่อสอบถาม!02-933-0427 , 088-807-9770

Basic Javascript

VDO รีวิวลักษณะการสอนของอาจารย์

Javascript
Javascript

Javascript รายละเอียด


กลุ่มเป้าหมาย

• ผู้ที่ต้องการพัฒนา Application ด้วย JavaScript สำหรับผู้เริ่มต้น
• IT Managers
• Developers


ระยะเวลาในการอบรม

• 12 ชม. (2 วัน)
• ยังไม่มีกำหนดเปิด (ลงชื่อจองไว้ได้) เมื่อเปิดแล้วจะแจ้งข่าวทางอีเมล์ที่ลงชื่อไว้ทันที
• กรุณาโทรสอบถามทางบริษัท IT Genius จำกัด โดยตรง
• 02-933-0427 , 088-807-9770


ราคาคอร์สอบรม

• หลักสูตรนี้ ราคา 2,500 บาท

ความรู้พื้นฐาน

• Programming experience
• Understanding of HTML and HTTP


วิทยากรผู้สอน

• อาจารย์สามิตร โกยม  (ดูประวัติ)

Javascript เนื้อหาการอบรม

Module 1 Introduction to JavaScript

• Web scripting
• What is JavaScript? – capabilities
• Applications of JavaScript
• JavaScript vs. JScript vs. ECMAscript
• How Client-Side Javascript Works
• Embedding JavaScript
• Simple JavaScript Features
• Variables in JavaScript
• What your Browser Does
• Simple examples


Module 2 The core JavaScript language

• Introduction
• Application areas
• Core language items
• Character set
• Declaring variables
• Identifiers
• Reserved words
• Literals
• String literals
• Escape sequences in strings
• Case and space
• Semicolons
• Comments
• Numeric data types
•Numeric constants
• Floating point constants
• Pop-up dialog boxes and prompting for input


Module 3 Arithmetic and Operators

• Data types in JavaScript
• Special numeric constants
• What are operators?
• Arithmetic operators
• The variable assignment operator
• Comparison operators/relational operators
• Comparison operator examples
• Logical operators
• Logical operator examples
• Incrementing/decrementing operators
• Examples of incrementing operators
• Examples of decrementing operators
• String operators
• Converting a string to a number
• The conditional operator (ternary operator)
• The unary minus operator
• Bitwise operators
• Variable assignment shortcuts
• Short-circuit operators
• Operator precedence and associativity


Module 4 JavaScript flow control

• Objectives
• Introduction
• Blocks
• Variables in blocks
• Flow control: if…else
• Hierarchical conditions (nested if statements)
• Example: nested if statement
• Flow control: switch example
• The while loop
• Using while loops
• do/while
• Loops using for
• Additional control concepts
• The break statement
• The continue statement
• for .. in loops


Module 5 JavaScript functions

• Objectives
• What are functions for
• Built-in functions
• Function structure
• Function arguments
• Number of function arguments
• Constructing functions
• Returning values
• Local variables
• The call chain
• Recursion
• Scope of functions
• Including files


Module 6 Storing data in arrays in JavaScript

• Objectives
• Array basics
• JavaScript arrays
• Numeric array example
• Hash array example
• Array contents
• Multidimensional array example
• Array properties, features and functions
• Creating arrays
• The length property
• Array literals
• Primitive vs reference types
• Example of references
• The join() method
• The reverse() method
• Sorting an array
• Other array methods

Module 7 JavaScript objects

• Introduction to objects
• Creating objects
• Objects, classes and instances
• The in operator
• Methods
• Methods and this
• Constructors
• Prototypes
• Using prototypes
• Objects as associative arrays
• Examining all of an object's properties
• Object literals
• Class methods
• JavaScript built-in objects: String
• JavaScript built-in objects: Date
• JavaScript built-in objects: Math


Module 8 Objects and events

• Objects and events
• Typical events
• Events and HTML
• Example validation function
• Event models – various browsers
• Useful events
• Simple form validation
• Image rollover example
• Document event example
• Document object model
• Level 0 DOM – the window
• The window object
• The document object
• The Form object and form elements
• Using form objects and elements
• Naming, accessing and verifying forms and form elements
• Verifying elements
• The focus method
• Input fields, events and methods


Module 9 JavaScript objects, methods and properties

• Introduction
• Document
• Window
• window.navigator
• window.location
• window.history
• Window methods
• Opening new windows
• Timeouts
• Intervals
• Manipulating frames
• Saving state with cookies
• Detecting JavaScript with cookies
• Privacy and security


Module 10 Tips and tricks

• Focusing a form when the page loads
• Menus which jump to a new page
• Image preload
• Double image rollover
• Double image rollover: code
• Mouse-over status-bar text
• Paired < select > boxes


Module 11 The JavaScript DOM (Document Object Model)

• Nodes and Attributes
• HTML and the DOM
• DOM Conformance
• Navigating a Document
• Modifying Documents
• Adding Content
• Document Fragments


Module 12 CSS and JavaScript

• Naming Conventions and Properties
• Positioning and Size
• Computed Styles
• The Z-Index
• Visibility
• Animation

Javascript คำค้นหายอดนิยมในหน้า Basic Javascript


Basic Javascript+Java Script,Basic,Basic Javascript,Basic Java Script,Javascript,Java Script, รับสอน Javascript,รับสอน Javascript เบื้องต้น,รับสอน Javascript ออนไลน์,รับสอน Javascript ฟรี,รับสอน โปรแกรม Javascript,รับสอน Javascript framework,รับสอน Javascript 2555,รับสอน Javascript 2556,รับสอน เขียน โปรแกรม Javascript,รับสอน Javascript online,รับสอนภาษา Javascript,สอน Javascript,สอน Javascript เบื้องต้น,สอน Javascript ออนไลน์,สอน Javascript online,สอน Javascript ฟรี,สอนภาษา Javascript,สอน โปรแกรม Javascript,สอน Javascript framework,สอน Javascript 2555,สอน Javascript 2556,สอน เขียน โปรแกรม Javascript,เรียน Javascript,เรียน Javascript เบื้องต้น,เรียน Javascript ออนไลน์,เรียน Javascript online,เรียน Javascript ฟรี,เรียนภาษา Javascript,เรียน โปรแกรม Javascript,เรียน Javascript framework,เรียน Javascript 2555,เรียน Javascript 2556,เรียน เขียน โปรแกรม Javascript,เรียน Javascript ที่ไหนดี,เรียน Javascript ฟรี,เรียนภาษา Javascript,เรียนภาษา Javascript เบื้องต้น,เรียนภาษา Javascript ออนไลน์,เรียนภาษา Javascript online,เรียนภาษา Javascript ฟรี,รับสอน Java Script,รับสอน Java Script เบื้องต้น,รับสอน Java Script ออนไลน์,รับสอน Java Script ฟรี,รับสอน โปรแกรม Java Script,รับสอน Java Script framework,รับสอน Java Script 2555,รับสอน Java Script 2556,รับสอน เขียน โปรแกรม Java Script,รับสอน Java Script online,รับสอนภาษา Java Script,สอน Java Script,สอน Java Script เบื้องต้น,สอน Java Script ออนไลน์,สอน Java Script online,สอน Java Script ฟรี,สอนภาษา Java Script,สอน โปรแกรม Java Script,สอน Java Script framework,สอน Java Script 2555,สอน Java Script 2556,สอน เขียน โปรแกรม Java Script,เรียน Java Script,เรียน Java Script เบื้องต้น,เรียน Java Script ออนไลน์,เรียน Java Script online,เรียน Java Script ฟรี,เรียนภาษา Java Script,เรียน โปรแกรม Java Script,เรียน Java Script framework,เรียน Java Script 2555,เรียน Java Script 2556,เรียน เขียน โปรแกรม Java Script,เรียน Java Script ที่ไหนดี,เรียน Java Script ฟรี,เรียนภาษา Java Script,เรียนภาษา Java Script เบื้องต้น,เรียนภาษา Java Script ออนไลน์,เรียนภาษา Java Script online,เรียนภาษา Java Script ฟรี

Facebook

ติดต่อเรา

เลขที่ 2 ซอยลาดพร้าว 65/1 ถ.ลาดพร้าว แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ • 02-933-0427 , 088-807-9770
แฟกซ์ • 02-933-0427
อีเมล์ • contact@itgenius.co.th

Design details

บริการด้าน IT Service ในปัจจุบันมีความสำคัญกับทุุกธุรกิจ ดังนั้น IT Genius จะต้องเป็นผู้ให้บริการ ด้านไอทีอย่างสมบูรณ์แบบ ครบวงจร เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าในยุคปัจจุบัน